Antica Dimora del Gruccione

Carrera Michele Obinu, 31

Est sa domo mama de s’albergo: dominàriu de su XVIII sèculu, s’acradat in dd’una giardinu froridu, contivigiadu ancora dae sa famìlia propietària dae semper. Innoghe bi sunt sos servìtzios de check- in e check- out, si donant sas informatziones, b’est sa butega, e sos logos de su servìtziu de ristorazione. Su rispetu de sas volumetrias antigas, sas bigas in chercu, su ferru traballadu, sas bòvedas in perda, su mobiliu antigu, libros e colletziones, annoant s’atmosfera maiargiadoria, chi sunt presentes in sos tretos postos in domìniu de sos Ospites chi faghent esperièntzia de una traditzione familiare e atenta de coro a sas esigèntzias fungudas de ònnia pesone.
Wi-fi in sos aposentos e in sos tretos de cumone.

Sos aposentos

Duos aposentos dopios, una aposentu pro tres e una Suite adatas a esigèntzias diferentes.
In ònnia aposentu: letu cun dopiu cabidadale, televisione, bagnu privadu ordingiadu.
Servitziu de Ben’ennida: buddidore cun dd’una seleztzione de gaffè, the e tisanas dae s’agricoltura biològica .

Abbaida sas fotografias