Comente bi arribare

Dae s’Aeroportu Fertilia – s’Alighera

Distàntzia: 122 km
Durada: 1 h 27 min
Imbucare s’Istradone Istatale 291var de sa Nurra Tàtari sighinde-la dereta cara a s’Istradone Provintziale 30.
Leare s’essida cara Bonnanro/ Turalva/Borutta. Leare sa SS131 a Turalva. Sìghere sa 131 in diretzione de SP77 fintzas a Borene/Macumere. Sìghere SP77 fintzas a Santu Lussurgiu.

 

Dae s’Aeroportu de Casteddu – Su Masu

Distàntzia: 122 Km
Durada: 1h 27 min
Leare s’Istradone Istatale 131 Carlo Felice (SS 131). Sìghere sa 131 fintzas a Tramatza. Leare s’essida cara a Solarussa/Tramatza. Sìghere SP15 fintzas a Carrera G.A.M. Meloni a Santu Lussurgiu.

 

Dae s’Aeroportu Olbia Costa Smeralda

Distàntzia: 141 km
Durada: 1h 45 min
Leare sa Carrera de degli Aviatori in diretzione de sa SS597/SS 729. Intrare in sa SS597/SS729 in diretzione de sa SP63 fintzas a Otieri. Leare sa essida cara sa SS131/Casteddu/Mores/Chilivani. Sighire sa SS131 fintzas a Borene/Macumere dae SS131. Sìghere sa SP77 fintzas a sa Carrera Michele Obinu in Santu Lussurgiu.

 

Dae Portu Turre

Distàntzia: 116 km
Durada: 1 h 28 min
Movide-bos in s’Istradone Istatale 131 Carlo Felice (SS131) dae Carrera de Tàtari e sa Carrera de s’Indùstria. Sìghere sa SS131 in diretzione de s’Istradone Provintziale 30. Leare sa SS131 a Turalva dae Istrada Provintziale 30. Leare s’essida cara Borene/Macumere. Sìghere sa SP77 in diretzione de Carrera Michele Obinu in Santu Lussurgiu.

 

Dae su Portu de Olbia

Distàntzia: 147 km
Durada: 1 h 54 min
Leare Carrera de Madagascar a de su Viale Itàlia in diretzione de s’Istradone Istatale 125 Sardu in Olbia. Ghiare dae SS597/SS729 cara a Belchidda. Sìghere sa SS199 fintzas a sas SS597/SS729.
Poscas in diretzione de sa SP63 in Othieri. Leare s’Istradone Istatale 131 Carlo Felice (SS131) in Bonnanaro e sighere fintzas a Borene. Leare s’essida cara Borene/Macomer.
Sìghere sa SP77 in diretzione de Carrera Michele Obinu in Santu Lussurgiu.

 

Dae su Portu de Casteddu

Distàntzia: 127 km
Durada: 1 h 28 min
Movide-bos in s’Istradone Istatale 131 Carlo Felice (SS131) fintzas a Tramatza. Leare s’essida cara Solarussa/Tramatza, sughere sa SP15 in diretzione de Carrera G.A.Meloni in Santu Lussurgiu.

Prenota innoghe su transfert tuo